qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
apple-logo
google-play-logo
โจทย์ปัญหา
solution-image
$+$ แม่ซื้อชั้นเหล็ที่มีลักษณะดังรูป แต่ละชั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีขนาดเท่ากัน โดยมีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว $70.7$ เซนติเมตร ด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากัน และมีความยาวโดยรอบ $170.7$ เซนติเมตร ถ้าแม่วางชั้นเหล็กนี้ไว้ที่มุมห้อง ต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางน้อยที่สุดเท่าใด
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Champ
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน