qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
apple-logo
google-play-logo
โจทย์ปัญหา
solution-image
แสดงวิธีหาคำตอบ 1 แม่ค้าคนหนึ่งหุงข้าว พบว่าข้าวสาร 1 กิโลกรัม หุงเป็นข้าวสวยได้ 12 ถ้วยทุกครั้ง ถ้ามีลูกค้าสั่งข้าวสวย 180 ถ้วย แม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกี่กิโลกรัม 2 ร้านขายเครื่องดื่มร้านหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขาย $31n5v154$ แก้ว โดยถ้าลูกค้าแต่ละคน ซื้อเครื่องดื่มครบ จะได้แถมชานม 2 แก้วเสมอ นพเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ ได้แถมชานมไปทั้งหมด 14 แก้ว นพซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ทั้งหมดกี่แก้ว 3 ในการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน และให้แต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม โดยจำนวนพี่เลี้ยง ต่อ จำนวนนักเรียน เป็น $2:9$ ถ้ามีนักเรียนไปทัศนศึกษา $108$ คน และจัดได้ 6 กลุ่ม จะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกี่คน 4 ในการปูพื้นด้วยกระเบื้องให้มีลักษณะดังรูป ใช้จำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ ต่อ จำนวนกระเบื้องแผ่นเล็ก $0u1:4$ 4 ถ้าในการปูพื้นใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก $1,200$ แผ่น และกระเบื้องแผ่นใหญ่ 1 กล่อง มี 25 แผ่น จะต้องซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่อย่างน้อยกี่กล่อง
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ต.เตย
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอ3กับ4ด้วยครับ
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ต.เตย
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณครับครู
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 
บทที่ $41$ ร้อยละและอัตราส่วน 
แสดงวิธีหาคำตอบ 
1 แม่ค้าคนหนึ่งหุงข้าว พบว่าข้าวสาร 1 กิโลกรัม หุงเป็นข้าวสวยได้ $12$ ถ้วยทุกครั้ง 
ถ้ามีลูกค้าสั่งข้าวสวย $180$ ถ้วย แม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกี่กิโลกรัม 
2 ร้านขายเครื่องดื่มร้านหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยถ้าลูกค้าแต่ละคน ซื้อเครื่องดื่มครบ $15$ แก้ว 
จะได้แถมชานม 2 แก้วเสมอ นพเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ ได้แถมชานมไปทั้งหมด $14$ แก้ว 
นพซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ทั้งหมดกี่แก้ว 
3) ในการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
และให้แต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม โดยจำนวนพี่เลี้ยง ต่อ จำนวนนักเรียน เป็น $u2:9$ 
ถ้ามีนักเรียนไปทัศนศึกษา $108$ คน และจัดได้ 6 กลุ่ม จะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกี่คน 
4 ในการปูพื้นด้วยกระเบื้องให้มีลักษณะดังรูป ใช้จำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ ต่อ จำนวนกระเบื้องแผ่นเล็ก 
เป็น $1:4$ ถ้าในการปูพื้นใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก $1,200$ แผ่น และกระเบื้องแผ่นใหญ่ 1 กล่อง 
มี 25 แผ่น จะต้องซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่อย่างน้อยกี่กล่อง
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ $41$ ร้อยละและอัตราส่วน แสดงวิธีหาคำตอบ 1 แม่ค้าคนหนึ่งหุงข้าว พบว่าข้าวสาร 1 กิโลกรัม หุงเป็นข้าวสวยได้ $12$ ถ้วยทุกครั้ง ถ้ามีลูกค้าสั่งข้าวสวย $180$ ถ้วย แม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกี่กิโลกรัม 2 ร้านขายเครื่องดื่มร้านหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยถ้าลูกค้าแต่ละคน ซื้อเครื่องดื่มครบ $15$ แก้ว จะได้แถมชานม 2 แก้วเสมอ นพเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ ได้แถมชานมไปทั้งหมด $14$ แก้ว นพซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ทั้งหมดกี่แก้ว 3) ในการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน และให้แต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม โดยจำนวนพี่เลี้ยง ต่อ จำนวนนักเรียน เป็น $u2:9$ ถ้ามีนักเรียนไปทัศนศึกษา $108$ คน และจัดได้ 6 กลุ่ม จะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกี่คน 4 ในการปูพื้นด้วยกระเบื้องให้มีลักษณะดังรูป ใช้จำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ ต่อ จำนวนกระเบื้องแผ่นเล็ก เป็น $1:4$ ถ้าในการปูพื้นใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก $1,200$ แผ่น และกระเบื้องแผ่นใหญ่ 1 กล่อง มี 25 แผ่น จะต้องซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่อย่างน้อยกี่กล่อง
ประถม
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-แม่ค้าคนหนึ่งหุงข้าว พบว่าข้าวสาร $1$ กิโลกรัม หุงเป็นข้าวสวยได้ $12$ ถ้วยทุกครั้ง 
ถ้ามีลูกค้าสั่งข้าวสวย $180$ ถ้วย แม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกี่กิโลกรัม 
- ร้านขายเครื่องดื่มร้านหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยถ้าลูกค้าแต่ละคน ซื้อเครื่องดื่มครบ $15$ แ้ ก
จะได้แถมขานม $2$ แก้วเสมอ นพเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ ได้แถมชานมไปทั้งหมด 14 แก้ว 
นพซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ทั้งหมดกี่แก้ว 
ในการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า $7$ กัน 
และให้แต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม โดยจำนวนพี่เลี้ยง ต่อ จำนวนนักเรียน เป็น $2:9$ 
ถ้ามีนักเรียนไปทัศนศึกษา $108$ คน และจัดได้ $6$ กลุ่ม จะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกี่คน 
ในการปูพื้นด้วยกระเบื้องให้มีลักษณะดังรูป ใช้จำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ ต่อ จำนวนกระเบื้องแผ่นเล็ก 
เป็น $1:4$ ถ้าในการปูพื้นใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก $1.200$ แผ่น และกระเบื้องแผ่นใหญ่ $1$ กล่อง 
มี $25$ แผ่น จะต้องซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่อย่างน้อยกี่กล่อง
แม่ค้าคนหนึ่งหุงข้าว พบว่าข้าวสาร $1$ กิโลกรัม หุงเป็นข้าวสวยได้ $12$ ถ้วยทุกครั้ง ถ้ามีลูกค้าสั่งข้าวสวย $180$ ถ้วย แม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกี่กิโลกรัม - ร้านขายเครื่องดื่มร้านหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยถ้าลูกค้าแต่ละคน ซื้อเครื่องดื่มครบ $15$ แ้ ก จะได้แถมขานม $2$ แก้วเสมอ นพเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ ได้แถมชานมไปทั้งหมด 14 แก้ว นพซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ทั้งหมดกี่แก้ว ในการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า $7$ กัน และให้แต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม โดยจำนวนพี่เลี้ยง ต่อ จำนวนนักเรียน เป็น $2:9$ ถ้ามีนักเรียนไปทัศนศึกษา $108$ คน และจัดได้ $6$ กลุ่ม จะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกี่คน ในการปูพื้นด้วยกระเบื้องให้มีลักษณะดังรูป ใช้จำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ ต่อ จำนวนกระเบื้องแผ่นเล็ก เป็น $1:4$ ถ้าในการปูพื้นใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก $1.200$ แผ่น และกระเบื้องแผ่นใหญ่ $1$ กล่อง มี $25$ แผ่น จะต้องซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่อย่างน้อยกี่กล่อง
ประถม
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-
แม่ค้าคนหนึ่งหุงข้าว พบว่าข้าวสาร $1$ กิโลกรัม หุงเป็นข้าวสวยได้ $12$ ถ้วยทุกครั้ง $s^{5}$ 
ถ้ามีลูกค้าสั่งข้าวสวย $180$ ถ้วย แม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกีกิโลกรัม 
ร้านขายเครื่องดื่มร้านหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยถ้าลูกค้าแต่ละคน ซื้อเครื่องดื่มครบ $15$ แก้ว 
จะได้แถมชานม $2$ แก้วเสมอ นพเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ ได้แถมขชานมไปทั้งหมด $14$ แก้ว 
นพซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ทั้งหมดกีแก้ว 
ในการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน 
และให้แต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม โดยจำนวนพี่เลี้ยง ต่อ จำนวนนักเรียน เป็น $2:9$ 
ถ้ามีนักเรียนไปทัศนศึกษา $7$ $108$ คน และจัดได้ $6$ กลุ่ม จะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกี่คน 
ในการปูพื้นด้วยกระเบื้องให้มีลักษณะดังรูป ใช้จำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ ต่อ จำนวนกระเบื้องแ่ 
เป็น $1:4$ ถ้าในการปูพื้นใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก $1,200$ แผ่น และกระเบื้องแผ่นใหญ่ 1 กล่อง 
มี 25 แผ่น จะต้องซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่อย่างน้อยกี่กล่อง
แม่ค้าคนหนึ่งหุงข้าว พบว่าข้าวสาร $1$ กิโลกรัม หุงเป็นข้าวสวยได้ $12$ ถ้วยทุกครั้ง $s^{5}$ ถ้ามีลูกค้าสั่งข้าวสวย $180$ ถ้วย แม่ค้าต้องใช้ข้าวสารกีกิโลกรัม ร้านขายเครื่องดื่มร้านหนึ่งจัดรายการส่งเสริมการขาย โดยถ้าลูกค้าแต่ละคน ซื้อเครื่องดื่มครบ $15$ แก้ว จะได้แถมชานม $2$ แก้วเสมอ นพเป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ ได้แถมขชานมไปทั้งหมด $14$ แก้ว นพซื้อเครื่องดื่มจากร้านนี้ทั้งหมดกีแก้ว ในการทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ได้แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน และให้แต่ละกลุ่มมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม โดยจำนวนพี่เลี้ยง ต่อ จำนวนนักเรียน เป็น $2:9$ ถ้ามีนักเรียนไปทัศนศึกษา $7$ $108$ คน และจัดได้ $6$ กลุ่ม จะต้องจัดพี่เลี้ยงกลุ่มละกี่คน ในการปูพื้นด้วยกระเบื้องให้มีลักษณะดังรูป ใช้จำนวนกระเบื้องแผ่นใหญ่ ต่อ จำนวนกระเบื้องแ่ เป็น $1:4$ ถ้าในการปูพื้นใช้กระเบื้องแผ่นเล็ก $1,200$ แผ่น และกระเบื้องแผ่นใหญ่ 1 กล่อง มี 25 แผ่น จะต้องซื้อกระเบื้องแผ่นใหญ่อย่างน้อยกี่กล่อง
ประถม
คณิตศาสตร์