qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์เล่นว. บทที่ 1 ระบบสมกาพเชิงเส้นสองตัวแปร $10$ สสอมงนเึขกตขพัืบ้รนทถี่ กคอือ ล์เฟขงตพาืก้นปทีา่กข้ทาง างสวนสัตว์เเขปาิใดแช้เหวล่งาหขนึั่บงรไถปดกูอสลั์ตฟว์ไที่ ป อยู่ไกลกว่าเขตพื้นที่ยีราฟ $5$ หลังจากนั้นขับไปเขตพื้นที่ข1้า2 งโดยใช้ เขตพื้นที่ยีราฟ $15$ นาที อัตราเร็วลดลง $10$ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้เวลา อยากทราบว่า $1\right)$ รสะมยนะึกทขาังบรระถหไวปเ่าขงตปพาืก้นททาี่งยีสราวฟนดสั้ตววย์อเัปติรดแาเหร่็งวนเีท้่กาัไบร เขตพื้นที่ยีราฟเป็นเท่าไร $2\right)$ เสีมา $y_{9}|$ ไปพบกันที่ร้านอาหาร $79M7S$ "อร่อย
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 170
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Tent
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณ​มาก​ค่ะ​
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-สมนึกขับรถกอล์ฟจากปากทางสวนสัตว์เปิดแห่งโหนดึย่เงขไตปพดืู้สนทัีต่วช์ท้าีง่
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมนึกขับรถกอล์ฟจากปากทางสวนสัตว์เปิดแห่งโหนดึย่เงขไตปพดืู้สนทัีต่วช์ท้าีง ่ สองเขตพื้นที่ คือ เขตพื้นที่ข้าง และเขตพื้นที่ยีราฟ อยู่ไกลกว่าเขตพื้นที่ยีราฟ $5$ เขาใช้เวลาขับรถกอล์ฟไป เขตพื้นที่ยีราฟ $45$ นาที กหิโลลังเจมาตกร นั้นขับไปเขตพื้นที่ข้างโดยใช้ อัตราเร็วลดลง $10$ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้เวลา $12$ นาที อยากทราบว่า $1\right)$ สมนึกขับรถไปเขตพื้นที่ยีราฟด้วยอัตราเร็วเท่าไร $2\right)$ ระยะทางระหว่างปากทางสวนสัตว์เปิดแห่งนี้กับเขตพื้นที่ยีราฟเป็นเท่าไร
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 170