qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
2 ง ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ $513,120$ ตารางกิโลเมตร กรมพัฒนาที่ดินได้ทำการสำรวจ การใช้ที่ดินของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. $2543$ ซึ่งใน พ.ศ. $2555-2556$ และ พ.ศ. $2560-2561$ พบว่า มีการใช้ที่ดิน ดังนี้ การใช้ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. $2555-2556$ พ.ศ. $2560-2561$ $3%-$ $4%$ $36-$ $3%$ $5%$ $66$ $346$ $32%$ $54%$ $56%$ แ พื้นที่ขุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน้ำ อิน ๆ เรียบเรียงจาก : ข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. $2561$ พื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก พ.ศ. $2556$ เท่าใด
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เน็ทจัง
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน