qanda-logo
search-icon
root-icon-orangeเครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ชาวสวนขายสัมโอไป $\dfrac {8} {15}$ ของสัมโอที่เก็บได้ ทั้งหมด ยังเหลือสัมโออยู่ $105$ ผล ชาวสวนเก็บ สัมโอได้ทั้งหมดกี่ผล แม่ค้ามีน้ำตาลทราย $50$ $\dfrac {1} {4}$ กิโลกรัม ครั้งแรก แบ่งใส่ถุง ถุงละ $\dfrac {1} {2}$ กิโลกรัม จำนวน $27$ ถุง และน้ำตาลทรายที่เหลือทั้งหมดแบ่งใส่ถุง ถุงละ $\dfrac {7} {8}$ ก็โลกรัม แม่ค้าแบ่งน้ำตาลทรายที่เหลือได้กี่ถุง แพรได้รับเงินโบนัส 120,000 บาท ออมไว้ $\dfrac {3} {4}$ ของเงินใบนัสที่ได้รับ ให้แม่ $\dfrac {2} {5}$ ของเงินโบนัสที่ เหลือจากที่ออมไว้ แพร่ให้เงินแม่กี่บาท โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนสมัครไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสวนสัตว์เขาเขียว $312$ คน ซึ่งสมัครไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ $\dfrac {3} {8}$ $\dfrac {1} {6}$ ของนักเรียนทั้งหมด และไปสวนสัตว์เขาเขียว $8$ ของนักเรียนทั้งหมด โรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด กี่คน
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 105
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - upster
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - upster
answer-reply-image
ประเมินให้ด้วยนะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอวิธีทำด้วยคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - upster
ได้ครับ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - upster
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ชาวสวนขายลัมโดไป ข15องกันที่เก็บได้ทั้งหมด ยังเหลือส้มโออยู่อีก 105 ผล ชาวสวนเก็บส้มโยได้ี
ปรมงค์การเร้ ลงวิธีพาค่าตอบ ชาวสวนขายลัมโดไป ข15 องกันที่เก็บได้ทั้งหมด ยังเหลือส้มโออยู่อีก $105$ ผล ชาวสวนเก็บส้มโยได้ี แม่ค้ามีน้ำตาลทราย $s0\dfrac {1} {4}$ กิโลกรัม ครั้งแรกแบ่งใส่ถุง ถุงละ $\dfrac {1} {2}$ กิโลกรัม จำนวน $27$ ถุง และน้ำตาลทรายที่เหลือทั้งหมดแปงใส่ถุง ถุงละ $\dfrac {7} {8}$ กิโลกรัม แม่ค้าแบ่งน้ำตาลทรายที่เหลือได้กี่ถุง แพรได้รับเงินโบนัส 120,000 บาท ออมไว้ $\dfrac {3} {4}$ ของเงินโบนัสที่ได้รับ ให้แม่ $\dfrac {2} {5}$ ของเงินโบนัสที่เหลือจ แพร่ให้เงินแม่กี่บาท โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนสมัครไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสวนสัตว์เขาเขียว $312$ คน 1ยาศาสตร์ $3$ ของนักเรียนทั้งหมด และไปสวนสัตว์เขาเขียว $6$ ของนักเรียน
ประถม
คณิตศาสตร์