qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
แบบทดสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๒๓ รหัสวิชา ค ๓๒๑๐๑ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เวลา ๙๐ นาที ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ผู้สอน นายเอกชัย แซ่ท่าม โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 8 ข้อ ให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงในกระดาษคำตอบ 1. จงเขียนสี่พจน์ถัดไปของลำดับเลขคณิต $8,-3,2,.$ (. 2. จงหาพจน์ที่ $100$ ของลำดับเลขคณิต $9,17$ $25$ $33$ . ( 3. จงหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต $19$ $12,5$ -2, .. 4. จงหาพจน์ที่ $32$ ของลำดับเลขคณิต ที่มี $a_{9}=6$ และ $a_{13}=38$ 5. ลำดับเลขคณิต $4,11$ $18$ $25$ ., $613$ มีทั้งหมดกี่พจน์ 6. จำนวนเต็มตั้งแต่ 16 ถึง $775$ ที่หารด้วย 3 ลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวน $7.$ กำหนด 4 พจน์แรกของลำดับเลขคณิต คือ $x-7,4-2x,x-3,3x-$ ให้หาพจน์ที่ $200$ ของลำดับเลขคณิตชุดนี้ 8. ถ้าลำดับเลขคณิตชุดหนึ่งมีผลบวกและผลคูณของสามพจน์แรกเท่ากับ -3 และ 24 ตาม จงหาสามพจน์แรกของลำดับเลขคณิตชุดนี้
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - อิน
answer-reply-image
answer-reply-image
กำลังทำข้อ 7 กับ 8 อยู่นะคะ
รอแปปนึง
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน