qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
นะ $1n$ คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอบต้น $-$ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเถ้นตัวแปรเดียว ใบงานที่ 13 เรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว $\left(1\right)$ รายวิชาคณิตศาสตร์ $52$ รหัสวิชา ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 $t0-un1a75$ ชั้น . เลขที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ แก้โจหย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายได้ คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำ 1 เศษหนึ่งส่วนสามของจานวนจำนวนหนึ่งเท่ากับ 15 จงหาจำนวนนั้น $\dfrac {1} {3}xx-45$ $\dfrac {1} {5}x-15^{-}$ $3$ $n$ $3^{i}\left(3^{x^{3n}}=1^{x}5\times n_{3}$ $\right)$ $x=45$ $ma$ $25$ $△x243$ $2\right)a$ สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ $10$ เท่ากับ $0$ จงหาจำนวนนั้น $-$ $-$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mild
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ค่ะขอบคุนค่ะ
เเล้วอันนี้ล่ะค่ะ
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Mild
ข้อใหม่
รบกวนตั้งเป็นอีกข้อนะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา a2110x ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน ใบงานที่ 11 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (5) รายวิชาคณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา $a2110x$ ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 $d0-21724an8$ $Q.:.0\right)$ จิดา ภา ชั้น .ม.1ป12 เลขที่ $9$ จุดประสงค์การเรียนรู้ แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน และตรวจคำตอบของ สมการได้ คาชี้แจง จงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้ โดยใช้สมบัติการเท่ากัน และตรวจคำตอบ $1.4y+2\left(y+4\right)=-10$ วิธีทำ $2x$ $1$ $x$ $4$ $2.---=-+-$ $3$ $5$ $3$ $5$ วิธีทำ
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์