qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
apple-logo
google-play-logo
โจทย์ปัญหา
solution-image
ตัวชี้วัด $46\sqrt{1} $ ประยุกต์ใช้แนวศิดเชิงคำนวณในการพัฒนา โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น อย่างสร้างสรรค์ และเขื่อมโยงกับชีวิตจริง 1.จงแสดงวิธีการหา ห.ร.ม. ของ $1a5$ กับ $25$ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่าง $\left(25$ คะแนน) $1\right)$ รอบที่ จำนวนสองจำนวน คำอธิบาย $1$ จำนวนวนน้อยกว่าที่ไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน. ด้วย $2$ จำนวนวนน้อยกว่าที่ไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร เด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย $3$ จำนวนวนน้อยกว่าที่ไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร เด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย $4$ จำนวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ห.ร.ม. จึงมีค่าเท่ากับ $2$ $93.5y$ จงเขียนตอนวิธีการหาค่าสูงสุด $\left(25$ คะแนน) 1 $2$ $21$ $22$
มัธยมปลาย
วิชาอื่น ๆ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - PLUEM
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ให้หา ห.ร.ม. ของ $301,981$ และ $449,573$ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่าง 
รอบที่ จำนวนสองจำนวน คำอธิบาย 
1 $301,981$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์เศษจากการหาร $449,573$ ด้วย $301,981$ 
$449,573$ คือ $147592$ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน $499,573$ ด้วย $147,592$ 
$2$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ดบ ้วย 
บ 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
บ 
$3$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
บ 
$4$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
บ 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
บ 
จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
$5$ คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
บ 
จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ดข ้วย 
$6$ $1,942$ $971$ คอ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ดบ ้วย 
$7$ $0971$ จำนวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ห.ร.ม. จึงมีค่าเท่ากับ $971$
ให้หา ห.ร.ม. ของ $301,981$ และ $449,573$ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่าง รอบที่ จำนวนสองจำนวน คำอธิบาย 1 $301,981$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์เศษจากการหาร $449,573$ ด้วย $301,981$ $449,573$ คือ $147592$ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน $499,573$ ด้วย $147,592$ $2$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ดบ ้วย บ คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย บ $3$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย บ $4$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย บ คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย บ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย $5$ คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย บ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ดข ้วย $6$ $1,942$ $971$ คอ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ดบ ้วย $7$ $0971$ จำนวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ห.ร.ม. จึงมีค่าเท่ากับ $971$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-คำชี้แจง $:$ ให้นักเรียนหา ห.ร.ม ของ $301,981$ และ $449,5735$ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ด้วยวิธียูคลิด 
รอบที่ $°$ $0$ จำนวนเต็ม คำอธิบาย 
$1$ $301,981$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร $449,573$ ด้วย $301,981$ 
$449,573$ คือ $147,592$ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน $449,573$ ด้วย $147.592$ 
จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
$2$ 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
$3$ 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
$4$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย
คำชี้แจง $:$ ให้นักเรียนหา ห.ร.ม ของ $301,981$ และ $449,5735$ โดยเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ด้วยวิธียูคลิด รอบที่ $°$ $0$ จำนวนเต็ม คำอธิบาย $1$ $301,981$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร $449,573$ ด้วย $301,981$ $449,573$ คือ $147,592$ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน $449,573$ ด้วย $147.592$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย $2$ คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย $3$ คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย $4$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-รา ห.ร.ม. ของ $sn1$ $0B$ และ $110n^{2}=$ โดยเติมคำตอบลงในของว่าง 
จ้านวนสองจานวน 
$801$ $+o81$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร $449.573$ ต้วย $301,981$ 
$449,5^{+}$ คือ $4^{m}n5$ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน $440$ $x^{5}$ ด้วย $l47.592$ 
จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ตวย 
จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 
$l.942$ $9$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย 
คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย 

$0$ $971$ จำนวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ห.ร.ม. จึงมีค่าเท่ากับ $971$
รา ห.ร.ม. ของ $sn1$ $0B$ และ $110n^{2}=$ โดยเติมคำตอบลงในของว่าง จ้านวนสองจานวน $801$ $+o81$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร $449.573$ ต้วย $301,981$ $449,5^{+}$ คือ $4^{m}n5$ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน $440$ $x^{5}$ ด้วย $l47.592$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ตวย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย $l.942$ $9$ จำนวนที่น้อยกว่าไม่เป็นศูนย์ เศษจากการหาร ด้วย คือ ดังนั้นในขั้นถัดไปจะเขียนแทน ด้วย $0$ $971$ จำนวนที่น้อยกว่าเป็นศูนย์ ดังนั้น ห.ร.ม. จึงมีค่าเท่ากับ $971$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์