qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$\left(2\right)$ ใบงานที่ $11$ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เรื่อง อสมการ หน่วยการเรียนรู้ที่ $1$ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ $11$ ภาคเรียนที่ $2$ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ $3$ รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา $a23102$ $80-an8$ เลขที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลขอ คำตอบได้อย่างถูกต้อง คำชี้แจง ให้นักเรียนแก้อสมการต่อไปนี้ ธิดาอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง วันแรกอ่านได้ $\dfrac {1} {5}$ ของเล่ม วันที่สองอ่านได้ $\dfrac {1} {3}$ ของเล่ม รวมทั้งสองวัน อ่านได้ไม่ต่ำกว่า $56$ หน้า จงว่าหนังสือเล่มนี้มีจำนวนหน้าอย่างน้อยกี่หน้า
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ต.เตย
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน