qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$1$ สี่เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสองเท่ากับสิบหก $2$ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยสองเท่ากับสิบสอง
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เจมส์
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-1. สามในแปดของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับสิบห้า
$1.$ สามในแปดของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับสิบห้า ตอบ.. $2$ สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยแปดเท่ากับศูนย์ ตอบ.. $3$ ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับสองเท่าของจำนวนนั้น ตอบ. $4$ ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับยี่สิบเอ็ดเท่ากับศูนย์ ตอบ.. $5$ เศษสองส่วนสามของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับเจ็ด ตอบ. . $6$ จำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับสามเท่าของจำนวนนั้น ตอบ.. $7$ ห้าเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหกเท่ากับยี่สิบเอ็ด ตอบ. $8$ ผลบวกของสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับจำนวนนั้นเท่ากับหก ตอบ . $9$ ผลคูณของสี่กับจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเจ็ด ตอบ.. $10$ เศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าห้า ตอบ.
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-ไหนกเรยนเปลี่ยนประโยคภาษาต่อไปนี้ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์โดยให้ตัวแปร
ไหนกเรยนเปลี่ยนประโยคภาษาต่อไปนี้ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์โดยให้ตัวแปร $la0^{1n^{2}}a2111|5$ $x$ แทน จำนวนจำนวนหนึ่ง (ข้อละ 1 คะแนน) $1$ สามในแปดของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับสิบห้า ตอบ. $2$ สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยแปดเท่ากับศูนย์ ตอบ $3$ ห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับสองเท่าของจำนวนนั้น $1$ ตอบ. $4$ ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับยี่สิบเอ็ดเท่ากับศูนย์ ตอบ.. $5$ เศษสองส่วนสามของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับเจ็ด ตอบ. $6$ จำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับสามเท่าของจำนวนนั้น ตอบ. $7$ ห้าเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับหกเท่ากับยี่สิบเอ็ด ตอบ $8$ ผลบวกของสองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับจำนวนนั้นเท่ากับหก ตอบ. $9$ ผลคูณของสี่กับจำนวนจำนวนหนึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเจ็ด ตอบ. $10$ เศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าห้า ตอบ.
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-1 สองเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ
$1$ สองเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ ห้ามากกว่าสิบสอง $2$ จำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยห้ามีค่ามากกว่า หรือเท่ากับสิบสอง $3.$ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกเจ็ดมีค่า ไม่มากกว่ายี่สิบเอ็ด $4$ สองเท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ แปดน้อยกว่าห้า $5$ สี่เท่าของจำนวนหนึ่งบวกด้วยเจ็ดมีค่าไม่น้อย กว่าเก้า $6$ สี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งหารด้วยเก้า มากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบ $7$ ผลคูณของห้ากับจำนวนหนึ่งบวกด้วยสองมีค่า มากกว่าสิบห้า $8$ จำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยสิบสองหารด้วยห้า มีค่าไม่มากกว่าสิบแปด $9$ ผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ดเมื่อหาร ด้วยสามมีค่าไม่เท่ากับสิบสอง $10.$ ครึ่งหนึ่งของผลบวกของสิบกับจำนวนหนึ่งมี ค่าไม่น้อยกว่าสิบ $11$ จำนวนจำนวนหนึ่งเมื่อหารด้วยเก้ามากกว่า หรือเท่ากับยี่สิบ $12$ เศษสามส่วนสี่ของผลต่างของจำนวนจำนวน หนึ่งกับสองไม่ถึงสี่สิบ $13.$ สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่ง กับสี่น้อยกว่าห้าเท่าของผลบวกของจำนวน จำนวนนั้นกับแปด
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 129