qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$63$ $2y$ รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของด้านทั้งสามเป็น $b$ $5:12:13$ ถ้าเส้นรอบรูปของ รูปสามเหลี่ยมรูปนี้ยาวเท่ากับ $90$ $b$ เซนติเมตร จงหาความยาวของด้านที่สั้นที่สุด
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - แน๊ต
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน