qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
2 $7.$ จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ 6 อันตรภาคชั้นจากข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้ คะแนนจากการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 60 คน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน เป็นดังนี้ 28 22 $20$ 17 16 25 $18$ $22$ 28 17 19 22 $22$ 21 19 27 27 25 23 $24$ 28 26 $21$ 18 24 21 24 22 $20$ 22 $24$ 28 $16$ 23 22 25 24 22 25 21 17 28 $24$ 27 23 22 22 29 $16$ 20 21 $21$ $26$ 27 28 24 28 16 $23$ 22 $My\right)$ 8. จากตารางที่ได้ในข้อ $-$ $79$ จงคำนวณหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยม $\left(25$ คะแนน)
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - T
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
answer-reply-image
ช่วยทำข้อ8ให้ด้วยได้ไหคะ
ไหมคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - T
สักครู่นะคะ
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - T
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
answer-reply-image
อีกสักข้อได้ไหมคะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - T
รบกวนตั้งข้อใหม่นะคะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน