qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ล้อมเสียงซึ่งมีความถี่ $346$ เฮิรตซ์ ทำให้เกิดเสียงดังครั้งแรกในท่อสั่นพ้องเสียงเมื่อลูกสูบอยู่ห่าง จากปากท่อ $25$ เซนติเมตร อุณหภูมิของอากาศขณะนั้นมีค่าเท่าใดในหน่วยองศาเซลเซียส
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 109
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เพชร
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-คำชี้แจง ให้นักเรียนวัดอุณหภูมิของห้องเรียน ร่างกายตนเอง และอาหารแช่เย็น แล้วบันทึกผล โดยเปลี่ยน
คำชี้แจง ให้นักเรียนวัดอุณหภูมิของห้องเรียน ร่างกายตนเอง และอาหารแช่เย็น แล้วบันทึกผล โดยเปลี่ยน หน่วยวัดอุณหภูมิเติมให้เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิอื่นตามที่กำหนด องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้องเรียน วัดได้ $2$ $25$ $77^{0}$ ในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ $238^{°}$ ในหน่วยองศาเคลวิน อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ $10^{°}$ ในหน่วยองศาโรเมอร์ อุณหภูมิร่างกาย วัดได้ $7^{°}$ องศาเซลเซียส อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ $2$ $73^{°}$ ในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ ในหน่วยองศาเคลวิน อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ ในหน่วยองศาโรเมอร์ คุณหภูมิอาหารแช่เย็น วัดได้ $39^{°}$ $0$ องศาเซลเซียส อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ ในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ $3.18^{°}$ ในหน่วยองศาเคลวิน อุณหภูมินี้มีค่าเท่ากับ ในหน่วยองศาโรเมอร์ คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีการเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมิเดิมให้เป็นหน่วยวัดอื่น ตามที่โจทย์กำหนด $1$ ถ้าวัดอุณหภูมิได้ $35$ C อุณหภูมินี้จะมีค่าเท่าใดในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ $2$ ถ้าวัดอุณหภูมิได้ $30$ C อุณหภูมินี้จะมีค่าเท่าใดในหน่วยองศาโรเมอร์ อุณหภูมินี้จะมีค่าเท่าใดในหน่วยองศาเซลเซียส $3$ ถ้าวัดอุณหภูมิได้ $90$ F
ประถม
วิชาอื่น ๆ