qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
เปลี่ยนประโยคภาษาต่อไปนี้ให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ $1$ จำนวนที่มากกว่า a อยู่ 2 2. เศษสามส่วนสีของ x เท่ากับ $15$ $3$ จำนวนที่น้อยกว่า $3n$ อยู่ 8 $4.$ ผลบวกของจำนวนเต็ม 4 จำนวนเรียงกันได้ $94$ $5$ ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับห้าเท่าของจำนวนนั้นเท่ากับยี่สิบสี่ $6.$ สี่เท่าของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเท่ากับ $100$ คน $7$ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ 8 เท่ากับ $20$ $8.$ 5 เท่าของผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ 2 เท่ากับ $25$ $9$ ผลบวกของ c กับ $75$ ได้ $105$ $10$ ผลต่างของ d กับ 9 ได้ $22$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 106
เนื้อหาคำถาม
เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวค่ะ
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - pumpum
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาได้
กษะที่ $1.3$ เรื่อง การเปลี่ยนประโยดภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ $nM1^{|}7zlann1y7^{18}$ จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาได้ $nM|$ $7zlonn1y1m7$ $s^{2}1oi0^{7nat}\vec{i} 1$ คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แทนประโยคภาษาทางซ้ายมือโดยเติม คำตอบลงในช่องว่าง (ข้อละ 1 คะแนน) ข้อ ประโยคภาษา สปัญรละัโกยษค ณ์ ด้วยย่าง จำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับห้ามีค่าไม่เกินสิบ $x+5\leq 10$ $1$ สีเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับห้ามีค่ามากกว่าลบสิบ 2. สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งลบด้วยสามมีค่าน้อยกว่าสิบห้า 3. เศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับสิบห้ามีค่าไม่น้อย กว่ายี่สิบ $4$ ผลบวกของห้าเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งกับลบสามมีค่าน้อยกว่า สามสิบหก $5$ ห้าเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสามมีค่าไม่เกินยี่สิบ $6$ สามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับลบสิบสาม 7. สี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสามอยู่ไม่เกินสามสิบหก $8$ ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับสี่เท่าของจำนวนนั้นมีค่า มากกว่ายี่สิบ 9. เศษหนึ่งส่วนสี่ของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับสองมีค่าไม่เท่ากับ ลบสิบสอง $10$ สี่เท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับห้ามีค่าน้อยกว่ายี่สิบ
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์