qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
รายวิชาพื้นฐาน คณิดศาสตร์ ป.6 บทที่ $101$ การนำเสนอข้อมูล 0 พ.ศ. $2561$ องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก $175$ ประเทศ ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศกลุ่มอาเซียน กระทรวงคมนาคมได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย พบว่า พ.ศ. $2561$ มีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า พ.ศ. $2560$ จำนวน $6,832$ ครั้ง โดยใน พ.ศ. $2560$ มูลเหตุสันนิษฐานหลัก ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ มูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พ.ศ. $2560$ คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด $1396$ $2396$ ขับรถเร็ว แขับรถตามกระชั้นชิด ฝนตกถนนลื่นหรือถนนชำรุด $15°6$ $2196$ Lขับรถไม่ชำนาญ $1996$ อื่น ๆ ที่มา : กระทรวงคมนาคม ถ้า พ.ศ. $2561$ มีการเกิดอุบัติเหตุ $79.068$ ครั้ง โดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ $6.769$ ครั้ง พ.ศ. 2560 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถไม่ชำนาญต่างกับ พ.ศ. $2561$ กี่ครั้ง
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Kimbow
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 1
แบบฝึกหัดขายวิชาพื้นฐาน กคารณนำิตเศสานสอตขร์ ้ปอม.ู6 ล บทที่ 10 องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก พ.ศ. 2551 175 ประเทศ ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับ $1$ ของประเทศกลุ่มอาเซียน กระทรวงคมนาคมได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย พบว่า พ.ศ. 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า พ.ศ. $2560$ จำนวน $6.832P$ ครั้ง โดยใน พ.ศ. 2560 มูลเหตุสันนิษฐานหลัก ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ พ.ศ. 2560 มูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด $130$ $23$ ขับรถเร็ว ขับรถตามกระชั้นชิด แฝนตกถนนลื่นหรือถนนชำรุด $15$ $219$ แขับรถไม่ชำนาญ $19$ อื่น ๆ ที่มา : กระทรวงคมนาคม ถ้า พ.ศ. 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุ $79,068$ ครั้ง โดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ 6,769 ครั้ง พ.ศ. 2550 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถไม่ชำนาญต่างกับ พ.ศ. 2561 กี่ครั้ง
ประถม
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-พ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก 175 ประเทศ
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 $1$ การนำเสนอข้อมูล พ.ศ. 2561 องค์การอนามัยโลกรายงานสถิติสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก 175 ประเทศ ทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมีอันดับการเกิดอุบัติเหตุลดลง แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศกลุ่มอาเซียน กระทรวงคมนาคมได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย พบว่า พ.ศ. 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า พ.ศ. $2560$ จำนวน $6.832$ ครั้ง โดยใน พ.ศ. 2560 มูลเหตุสันนิษฐานหลัก $2$ ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ มูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พ.ศ. 2560 คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด $13%$ $23%$ ขับรถเร็ว แขับรถตามกระชั้นชิด ฝนตกถนนลื่นหรือถนนชำรุด $15%$ $21%$ ขับรถไม่ชำนาญ $19%$ อิน $9$ ที่มา : กระทรวงคมนาคม ถ้า พ.ศ. 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุ 79,068 ครั้ง โดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ 6,769 ครั้ง มีอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถไม่ชำนาญต่างกับ พ.ศ. $256$ กี่ครั้ง พ.ศ. 2560 $.........$ | $111$ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประถม
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-ทั่วโลก พบว่าปรองะคเ์ทกศไารทอยนมาีมอััยนดโลับกกราารยเงกิาดนอุสบถัิตติเิสหถตุาลดนกลางรณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก
แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 การนำเสนอข้อมูล พ.ศ. 2561 ทั่วโลก พบว่าปรองะคเ์ทกศไารทอยนมาีมอััยนดโลับกกราารยเงกิาดนอุสบถัิตติเิสหถตุาลดนกลาง รณ์ความปลอดภัยทางถนนจาก 175 ประเทศ ของประเทศกลุ่มอาเซียน แต่ยังมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงเป็นอันดับ 1 กระทรวงคมนาคมได้รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย พบว่า พ.ศ. 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า พ.ศ. 2560 จำนวน 6,832 ครั้ง โดยใน พ.ศ. 2560 มูลเหตุสันนิษฐานหลัก ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีดังนี้ มูลเหตุสันนิษฐานหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พ.ศ. 2560 $1396$ $236$ คนหรือรถตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็ว ขับรถตามกระชั้นชิด ฝนตกถนนลื่นหรือถนนชำรุด $156$ $2196$ ขับรถไม่ชำนาญ $1996$ อื่นๆ ที่มา : กระทรวงคมนาคม ถ้า พ.ศ. 2561 มีการเกิดอุบัติเหตุ $79,068$ ครั้ง โดยมาจากสาเหตุขับรถไม่ชำนาญ 6,769 ครั้ง พ.ศ. 2560 มีอุบัติเหตุที่เกิดจากขับรถไม่ชำนาญต่างกับ พ.ศ. 2561 กี่ครั้ง
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 107