qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
คำชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีการหาค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละข้อต่อไป ข้อ ข้อมูล $3$ $3,5,7,9,11$ $13,$ $15$
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Toy
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda