qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$2.$ จงหาเจ็ดพจน์แรกของลำดับของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย $2$ $b$ และ $7$ ลงตัว โดยเรียงจากน้อย ไปมาก
มัธยมปลาย
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 131
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - แฟร์
จำนวนที่หารด้วย 2 และ 7 ลงตัว ดังนี้ 7×2 =14 , 7×2×2 = 28, 7×2×3 = 42, 7×2×4 = 56, 7×2×5 = 70, 7×2×6 = 84, 7×2×7 = 98 คือ 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda