qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
uท เข เขุ ฟ้าใสมีอายุ $m$ ปี คุณพ่อมีอายุ $y$ ปี $1\right)$ คุณแม่มีอายุน้อยกว่าคุณพ่อ $2$ ปี คุณแม่มีอายุเท่าใด $2\right)$ คุณป้ามีอายุมากกว่าคุณแม่ $5$ ปี คุณป้ามีอายุเท่าใด $3\right)$ ฟ้าใสมีอายุมากกว่าน้องชาย $2$ ปี น้องชายของฟ้าใสมีอายุเท่าใด $4\right)$ คุณตามีอายุเป็น $7$ เท่าของน้องชายของฟ้าใส คุณตามีอายุเท่าใด $5\right)$ คุณยายมีอายุน้อยกว่าคุณตา $4$ ปี คุณตากับคุณยายมีอายุรวมกัน คุณพ่อ เท่าใด
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Pimlengk
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-สถานการณ์ที่ 1: ปัญหาอายุ ฟ้าใสมีอายุ ฟคคุุ้ณาณใปแสม้มา่มีมีอีออายาาุยยมุุปมนาีกา้อคกกยุกณกวว่พ่วาา่น่า้อคคอมุุีงณณอชแพายา่มอุ่ย 5 ปี น้องชายของฟ้าใสมีอายุเท่าใด
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน | คณิตศาสตร์ เล่ม 2 4. จงเขียนนิพจน์พีชคณิตจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ $y$ ปี คุณแม่มีอายุเท่าใด $2$ ปี คุณป้ามีอายุเท่าใด สถานการณ์ที่ $1:$ ปัญหาอายุ ฟ้าใสมีอายุ ฟคคุุ้ณาณใปแสม้มา่มีมีอีออายาาุยยมุุปมนาี กา้อคกกยุกณกวว่พ่วาา่น่า้อคคอมุุีงณณอชแพายา่มอ ุ ่ ย $5$ ปี น้องชายของฟ้าใสมีอายุเท่าใด $1\right)$ 2 ปี $2\right)$ คุณตา คุณยาย $3\right)$ คุณตามีอายุเป็น เท่าของน้องชายของฟ้าใส คุณตามีอายุเท่าใด $4\right)$ คุณยายมีอายุน้อยกว่าคุณตา $4$ ปี คุณตากับคุณยายมีอายุรวมกัน $5\right)$ เท่าใด คุณป้า คุณแม่ คุณพ่อ ฟ้าใส น้องชาย
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์