qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ถ้าลูกค้าซอมะมวง $3$ กสยง 1ะมบม 3 ก้องขับรถยนต์ระยะทาง $25$ กิโลเมตร ใช้น้ำมัน $2$ ลิตร ถ้าก้องใช้น้ำมันไป $40$ ลิตร รถจะแล่นได้ระยะทางกี่กิโลเมตร $x$
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 197
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ปุ๊ก
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน