qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
apple-logo
google-play-logo
โจทย์ปัญหา
solution-image
โดยการหาตัวประกอบร่วม ชื่อ เช่น.. แลขที่ คำชี้แจง ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำตอบที่เห็นว่าถูกต้อง ตัวอย่าง $1.$ $m\left(n+3\right)+5n+15$ $=\left(n+3\right)\left(5n+3\right),\left(n+3\right)\left(m+5\right)$ 2. $5a-10x+b\left(a-2x\right)$ $=$ $\left(5a-10x\right)\left(a-2x\right),\left(5+b\right)\left(a-2x\right)$ $3.$ $2t\left(a+b\right)-sa-sb$ $=$ $\left(a+b\right)\left(2t-s\right),\left(a+b\right)\left(sa-sb\right)$ 1. $x\left(2-y\right)+6-3y$ (2 -y)(x + 6) , (2 -y)(x + 3) 2. $2a+4+b\left(a+2\right)$ (a + 2)(2 + b) , (a + 2)(a +2) 3. $5x-5y+a\left(x-y\right)$ - (5 + a)(x - y) , (5x + a)(x - y) 4. $3x\left(y-1\right)-4y+4$ $\left(y-1\right)\left(4y-4\right)$ , (y - 1)(3x - 4) 5. $3y-yx-2\left(3-x\right)$ = (3y - 2)(3 - x) , (3 - x)(y - 2) 6. $7\left(a-1\right)-4ax+4x$ (a - 1)(7 - 4x) , (a - 1)(7 + 4x) 7. $\left(4-a\right)-4x^{2}+ax^{2}$ = (4 - a)(1 - 4x) , (4 - a)(1 - x) 8. $\left(x+4\right)7-x^{2}-4x$ - (x + 4)(7 - x) , (x + 4)(7 - x) 9. $xz+yz-\left(x+y\right)$ $\left(x+y\right)\left(z-1\right)$ (x +y)(z- x) 10. $2x^{2}-x+7\left(2x-1\right)$ $=$ $\left(2$ $+7\right)\left(2x-1\right)$ $,$ $\left(x+7\right)\left(2x-1\right)$
ประถม
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - อ๊อฟ
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
answer-reply-image
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - อ๊อฟ
answer-reply-image
รบกวน 5 ดาวเป็นกำลังใจด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-
เรื่อง กาโรแดยยกกตาัรวหปราตะักวปอบระขกอองบพรห่วุม นาม แลขที่. 
คำชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูก (V) เชะ หัน้าน..ข. ้อความที่เห็นว่าถูก 
(*) หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด ตัวอง 
ชื่อ. และใส่เครื่องหมายกากบาท $1.$ $2\left(x-2\right)+y\left(x-2\right)$ $=$ $\left(x-2\right)\left(2+y\right)$ 
ตัวอย่าง -- $2.$ $4\left(b+2\right)-a\left(b+2\right)$ $=$ $\left(b-2\right)\left(4-a\right)$ $=$ $\left(a-b\right)\left(y-3\right)$ 
$3.$ $y\left(a-b\right)-3\left(a-b\right)$ 
$1.$ $x\left(3+y\right)+2\left(3+y\right)$ 11 (3 +y)(x + 2) 
$2.$ $a\left(x+2\right)-b\left(x+2\right)$ - $\left(x+2\right)-\left(a-b\right)$ 
3. $2y\left(3+2x\right)+3\left(3+2x\right)$ - $\left(3+2x\right)\left(2y+3\right)$ 
5. $\left(x-1\right)+y^{2}\left(x-1\right)$ (x - 1)(1 +y) 
$4.$ $\left(x-y\right)2-\left(x-y\right)$ - (x - y)( 2) 
6. $3x\left(y-1\right)-4\left(y-1\right)$ - (y - 1)(3x + 4) 
7. $7\left(a-1\right)-4x\left(a-1\right)$ - = (a - 1)(7 - 4x) 
8. $\left(4-a\right)+\left(4-a\right)x^{2}$ (1 + x) (4 - a) 
9. $\left(2y^{2}-3\right)y+4\left(2y^{2}-3\right)$ - $\left(2y^{2}-3\right)\left(y+4\right)$ 
10. $\left(x-y\right)2-y\left(y-x\right)$ - (2 - y)(y - x)
เรื่อง กาโรแดยยกกตาัรวหปราตะักวปอบระขกอองบพรห่วุม นาม แลขที่. คำชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูก (V) เชะ หัน้าน..ข. ้อความที่เห็นว่าถูก (*) หน้าข้อความที่เห็นว่าผิด ตัวอง ชื่อ. และใส่เครื่องหมายกากบาท $1.$ $2\left(x-2\right)+y\left(x-2\right)$ $=$ $\left(x-2\right)\left(2+y\right)$ ตัวอย่าง -- $2.$ $4\left(b+2\right)-a\left(b+2\right)$ $=$ $\left(b-2\right)\left(4-a\right)$ $=$ $\left(a-b\right)\left(y-3\right)$ $3.$ $y\left(a-b\right)-3\left(a-b\right)$ $1.$ $x\left(3+y\right)+2\left(3+y\right)$ 11 (3 +y)(x + 2) $2.$ $a\left(x+2\right)-b\left(x+2\right)$ - $\left(x+2\right)-\left(a-b\right)$ 3. $2y\left(3+2x\right)+3\left(3+2x\right)$ - $\left(3+2x\right)\left(2y+3\right)$ 5. $\left(x-1\right)+y^{2}\left(x-1\right)$ (x - 1)(1 +y) $4.$ $\left(x-y\right)2-\left(x-y\right)$ - (x - y)( 2) 6. $3x\left(y-1\right)-4\left(y-1\right)$ - (y - 1)(3x + 4) 7. $7\left(a-1\right)-4x\left(a-1\right)$ - = (a - 1)(7 - 4x) 8. $\left(4-a\right)+\left(4-a\right)x^{2}$ (1 + x) (4 - a) 9. $\left(2y^{2}-3\right)y+4\left(2y^{2}-3\right)$ - $\left(2y^{2}-3\right)\left(y+4\right)$ 10. $\left(x-y\right)2-y\left(y-x\right)$ - (2 - y)(y - x)
ประถม
คณิตศาสตร์
search-thumbnail-ตอนที่ 1 ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้เต็มวง (ห้ามระบาย" 
(ข้อละ 1 คะแนน) 
1. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ 12x + 16x 
(1) 4x(x + 4) 2) 4x(3x + x) 
(3) 4x(3x + 4) 4) 4(3x + 4x) 
2. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ $-15x^{2}-14x+8$ 
(1) $\left(-5x+2\right)\left(3x+5\right)$ ไ(2) $\left(-5x+2\right)\left(3x-4\right)$ 
3) $\left(5x+2\right)\left(-3x+4\right)$ 4 $\left(5x-2\right)\left(-3x+4\right)$ 
3. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ $4xy+4xz+y+z$ 
(1) $\left(y+z\right)\left(4xx+1\right)$ (2) (x + y)(4z + 1) 
(3) $\left(x+z\right)\left(4y+1\right)$ 4) $\left(y+z\right)\left(4x+1\right)$ 
4. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ $24x^{2}+5xy-36y^{2}$ 
(1) $\left(3x-4y\right)\left(8x+9y\right)$ (2) $\left(3x+4y\right)\left(8x-9y\right)$ 
3) $\left(4x+6y\right)\left(6x-6y\right)$ (4) $\left(4x-6y\right)\left(6x+6y\right)$ 
5. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ x 10x + 9 1 
(1) (x - 1)(x - 9) (2) (x- 9)(x + 1) 
3) (x + 1)(x + 9) (4) (x + 9)(x - 1) 
10x + c เป็นพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ แล้ว มีค่าเท่าใ 
6. ถ้าx 
1) 5 2) 10 
3) 25 100 . 
7. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ถูกต้อง 
(1) $3x^{2}+8x+4=\left(3x+2\right)\left(x+2\right)$ 
(2) $3x^{2}-7x+2=\left(x-1\right)\left(3x-2\right)$ ( 
3) $2x^{2}+3x-2=\left(2x-2\right)\left(x+1\right)$ 
4) $5x^{2}-9x-2=\left(5x-1\right)\left(x+2\right)$
ตอนที่ 1 ให้ระบายคำตอบที่ถูกต้องลงในวงกลมตัวเลือกให้เต็มวง (ห้ามระบาย" (ข้อละ 1 คะแนน) 1. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ 12x + 16x (1) 4x(x + 4) 2) 4x(3x + x) (3) 4x(3x + 4) 4) 4(3x + 4x) 2. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ $-15x^{2}-14x+8$ (1) $\left(-5x+2\right)\left(3x+5\right)$ ไ(2) $\left(-5x+2\right)\left(3x-4\right)$ 3) $\left(5x+2\right)\left(-3x+4\right)$ 4 $\left(5x-2\right)\left(-3x+4\right)$ 3. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ $4xy+4xz+y+z$ (1) $\left(y+z\right)\left(4xx+1\right)$ (2) (x + y)(4z + 1) (3) $\left(x+z\right)\left(4y+1\right)$ 4) $\left(y+z\right)\left(4x+1\right)$ 4. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ $24x^{2}+5xy-36y^{2}$ (1) $\left(3x-4y\right)\left(8x+9y\right)$ (2) $\left(3x+4y\right)\left(8x-9y\right)$ 3) $\left(4x+6y\right)\left(6x-6y\right)$ (4) $\left(4x-6y\right)\left(6x+6y\right)$ 5. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของ x 10x + 9 1 (1) (x - 1)(x - 9) (2) (x- 9)(x + 1) 3) (x + 1)(x + 9) (4) (x + 9)(x - 1) 10x + c เป็นพหุนามที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์ แล้ว มีค่าเท่าใ 6. ถ้าx 1) 5 2) 10 3) 25 100 . 7. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามที่ถูกต้อง (1) $3x^{2}+8x+4=\left(3x+2\right)\left(x+2\right)$ (2) $3x^{2}-7x+2=\left(x-1\right)\left(3x-2\right)$ ( 3) $2x^{2}+3x-2=\left(2x-2\right)\left(x+1\right)$ 4) $5x^{2}-9x-2=\left(5x-1\right)\left(x+2\right)$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์