qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
ในการแข่งขันพายเรือตามน้ำระยะทาง $1$ กิโลเมตร ก ชนะ ข $120$ เมตร ถ้า ก $119$ และ $2$ ข พาย เรือในน้ำนึ่งด้วยอัตราเร็ว $5$ และ $4$ กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับ แล้วอัตราเร็วของกระแสน้ำ เป็นเท่าไร
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 105
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - Cosmos
answer-reply-image
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน