qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
$6\right)$ ขนมกล่องหนึ่งมี $8$ ชิ้น อารีรัตน์ซื้อขนม $7$ กล่อง ได้ขนมกี่ชิ้น
ประถม
คณิตศาสตร์
จำนวนการค้นหา: 145
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - mind
answer-reply-image
ช่วยประเมินให้5ดาวเพื่อเป็นกำลังให้ครูด้วยน้าา
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda