qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
จุดบา งค์การเรียนรู้ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำ $1\right)$ เศษหนึ่งส่วนสามของจำนวนจำนวนหนึ่งเท่ากับ $15$ จงหาจำนวนนั้น
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค่ะ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - ตั้ม
ประเมินด้วย
answer-user-profile-image
นักเรียน
ประเมินไม่ได้ค้ะ
มันกดไม่ได้
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda
โจทย์ปัญหาที่คล้ายกัน
search-thumbnail-หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (1)
นะ $1n$ คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอบต้น $-$ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเถ้นตัวแปรเดียว ใบงานที่ 13 เรื่อง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว $\left(1\right)$ รายวิชาคณิตศาสตร์ $52$ รหัสวิชา ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 $t0-un1a75$ ชั้น . เลขที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ แก้โจหย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายได้ คำชี้แจง จงแสดงวิธีทำ 1 เศษหนึ่งส่วนสามของจานวนจำนวนหนึ่งเท่ากับ 15 จงหาจำนวนนั้น $\dfrac {1} {3}xx-45$ $\dfrac {1} {5}x-15^{-}$ $3$ $n$ $3^{i}\left(3^{x^{3n}}=1^{x}5\times n_{3}$ $\right)$ $x=45$ $ma$ $25$ $△x243$ $2\right)a$ สองเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งบวกกับ $10$ เท่ากับ $0$ จงหาจำนวนนั้น $-$ $-$
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์