qanda-logo
search-icon
เครื่องหมาย
โจทย์ปัญหา
solution-image
การสร้างพาสินโดรม วิธีการสร้างพาลินโดระ ทำดังนี้ ให้นำจำนวนนับที่มีสองหลักมาบวกกับจำนวนที่ได้จากการเขียนเลขโดดเรียงย้อนกลับ จากหลังไปหน้าของจำนวนเดิม ถ้าผลลัทย์ที่ได้ยังไม่เป็นพาลืนโดรม ให้นำผลลัพเธ์นั้นไปบากกับ จำนวนที่ได้จากการเขียนเลขโดดเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้าชองผลลัพธ์นั้นอีก ทำเช่นนี้ไป เรื่อย ๆ จนกว่าจะได้พาลินโดรม ตัวอย่าง วิธีคิด 1. สร้างพาลินโด รมจาก. 29 ทำได้ดังนี้ วิเคราะห์ ครั้งที่ 1 29 $+92$ = 121 เป็นพาลินโดรม 2. สร้างพาสินโดรมจาก 78 ทำได้ดังนี้ ครั้งที่ 1 78 + 87 - 165 ไม่เป็นพาลินโดรม ครั้งที่ 2 165 ครั้งที่ 3 726 + + 561 = 726 ไม่เป็นพาลินโดรม 627 1353 ไม่เป็นพาลินโดรม ครั้งที่ 4 $1353$ $+$ 3531 = 4884 เป็นพาลินโดรม 1. ให้นักเรียนเขียน Oล้อมรอบจำนวนที่เป็นพาลินโดรม 5 35 2112 1414 325 717) A24, 500 3344 99) 58785 10า 3242 25 $87978\right)$ $32032$ (494) (999 (3553 4848 (575 $3773\right)$ 13413 880 3487843) 454 (737) 4994) $12312$ 4959 1818 5577 6666 (83438 (363) 2. ให้นักเรียนสร้างพาลินโดรมจากตัวเลขที่กำหนดให้ต่อไปนี้ 1) 48 ครั้งที่ 1 $48+4=.132$ เป็นมาลินโดรม. $y$ $a50n$ $2$ $1b2+231=36b$ เปิาลิโค ม. 2) 67 $67$ $+7b=$ $341=$ 494 $b^{8\right)}n$ $n8$ $5ns2$ กที่ 2 $43+34$ 3) 86 $a\bar{s} ,8$ 1 $yb+68.154$ คั้งที่2 $154+451=$ 6ok เป็นมาลิต0รม. $-A^{\dfrac {y} {2}v}$ ี่ 5 6o6 $45o6=$ 1111 เปิ6พรลิตโดรม 4) 97 คงที่ 1
มัธยมต้น
คณิตศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหา
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เน็ทจัง
answer-reply-image
answer-user-profile-image
นักเรียน
ขอบคุณค้าบ
answer-user-profile-image
คุณครู Qanda - เน็ทจัง
ค่าประเมินคำตอบให้ด้วยน้า
ยังไม่เข้าใจใช่ไหม?
ถามคำถามกับครู Qanda