qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
tiền? $61$ $Ba$ thành phố ở ba địa điểm như hình vẽ, biết rằng $AC=20km,$ $AB=70kn$ $a.$ Nếu đặt $δC$ C máy phát sóng truyền thanh có bán $+=$ $c$ kính hoạt động $50km$ thì thành phố $B$ có nhận được tín hiệu không? Vì sao? $b$ Cũng câu hỏi như vậy với máy phát sóng có bán kính bằng $90km$
10th-13th grade
Math
Solution
answer-user-profile-image
Qanda teacher - Sanjay
Dear,the question is not in English.Kindly get back to me.I am always there to guide you in solving questions.thank you
Similar problem
search-thumbnail-C. Trao đổi chất của thụ 1a6cvdi0r khoáng chù yêu thành phân cầu tạo
Cầu 1. Su hút khoáng $1b0d6ngcia1db\bar{i0phy} $ nồng đo ion A. Hoạt đong trao đoi chất B. $pl$ $lhu0cvi0$ $Chcnh|echn$ D: Hoạt động thẩm thấu C. Cung cấp năng lcượhấnt g khoáng chủ dong phu thuộc vào: Cầu 2. Sự xâm nhập A. Gradien nong độ chất tan B. Hiệu dien the màng D:Cung cấp năng lượng C. Trao đổi chất của tế hấbàp o thụ $1a6cvdi0r$ khoáng chù yêu qua thành phân cầu tạo Câu 3. Rễ cây trên can của rễ ? Dinh sinh B: Miền lông hút Mien sinh $htnnimg$ $n1n$ $img$ $khiyd0$ D. Rễ chính nCCCàACAââ. o . . u . u 4.Trước mạch $gbciar,$ nước và chât khoáng hòa tan phải đi qua: Khí khổng. B. Tế bào noi bì. Tế bào lông hút D. Tế bào biểu bì. 5. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A.Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự hút nước ở rê và hoạt động trao đổi chất ở lá và hoạt động trao đổi chất B.Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước C.Thẩm thấu và thẩm tách từ đất vào rê nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt đồng trao đổi chất D.Thẩm thấu từ $2$ $da1vi0re$ nhờ sự thoát hơi $nu6cδ16vahoa$ động trao đổi chất $Civ6.Ciyrau\pi cp,$ $B$ $9$ $A.94%$ nước chứa bao nhiêu phần trăm sinh khối tươi của cơ thể? B. 90% $C.85%$ D. 80% $Cia7.Nu6cVdcic$ $conduimg:$ ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những $ba0Vd1eba0$ chất $B.Gian$ bào và qua nguyên sinh chất bào và màng tế bào $D.Gian$ bào và tế bào nội bì $A.$ $ian$ $c.cian$ $cin8.ci\right)$ $A$ $n$ $ciy$ $c$ $cinbd$ trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì: thiếu ôxi, nên cây hô hấp không bình thường B. lông hút bị chết bàng nước trong cây bị phá hủy D. tất cả đều đúng Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường như thế nào ? CBAâ. . u 9. $phihiyheVisinh$ vật đất có lợi ảnh $1ubng\times a4$ đến tính chất của đất. giảm ô nhiễm môi trường đất $C.ldm$ $D$ $l.d$ $cin10$ Làm đất trai cứng chất bằng cách: Nhiều loài thực vật không có lông hút rễ cây hấp thụ các A. cây thủy $dysinhha_{D}$ thụ các chất bằng toàn bộ bề B. một số thực vật cạn ( Thông, sồi...) hấp thu các mcặhất t cơ thể nhờ nấm rê
10th-13th grade
English