qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
Bài 6: Cho $tan$ giác $ABC$ vuông tại $A$ đường cao $AH$ đường trung tuyên $AM$ Gọi $D$ E theo thứ $tr$ là chân đường vuông góc kẻ từ H đến $AB,$ $AC$ Chứng minh $rang:$ a) $AH=DE$ c) $AM⊥DE$ $b\right)$ $\bar{MAB} =\bar{MAC} $ d) $DI$ || $EK$ với I là trung điểm của $HB$ và K là trung điểm của $\left(HC$
7th-9th grade
Geometry
Question content
Vietnamese please!!!
Solution
answer-user-profile-image
Qanda teacher - varsha
this is how to do it
answer-reply-image
Similar problem
search-thumbnail-lượt là trung diểm của các đoạn thầng BD, D4m(4kmttnconhAC Các điểm M, N, E
HINH HỌC Cho tam giác song với AB ở ABC vuông tại A. Dường thắng qua B song song $na11$ $c$ $m$ $a\right)rw$ $b\right)$ giác ABDC là hình chữ nhật. ring D. M là một điểm trên cạnh AC. VE CN 1 BM tạviớN i $cac=$ $=$ thing qua 1 DN 2: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < TbaB) ) aàn i lượt là trung diểm của các đoạn thầng BD, ABCC), . $D4m\left(4kmttnconhAC$ $cD$ Các điểm M, N, E Chứng minh rằng DMNE là hình bình hành. Chứng minh rằng AENM là hình thang cân. hình bình hành ABCD. Goi E. F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD, M là giao điem Bài 3: Cvhà o DE; N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng: của AF ba) ) EMFN là hình bình hành Các đường thăng AC, EF, MN đồng quy. Bài 4: Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh $AD$ $4BC$ theo thứ tự, ta lấy hai điểm H, G sao cho DH = BG và trên các cạnh AB, CD theo thứ tự lấy các điểm AE -FC. Chứng minh rằng: a) EGFH là hình bình hanh. b) Các đường thăng AC, BD, EF, GH đồng quy. Bài 5: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung giao $gdicmcin$ AB, CD. $oiM1a8$ diểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. a) Chứng minh rằng DE = BF. b) Chứng minh rằng EMFN là hình bình hành. c) Chứng minh rằng các đường thằng AC, EF, MN đồng qui. d) Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của BD với AF, CE. Chứng minh rằng $BK=K1=1D$ Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đưong trung tuyến AM. Gọi D, E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Chứng minh rằng: a) $AH=DE$ c) $AM⊥DE$ b) $\bar{HAB} =\bar{MAC} $ d) DI || EK với I là trung điểm của HB và K là trung điểm của HC Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại $A\left(AB<AC\right)$ Đường thẳng qua song song với AC cắt đường thăng qua C song song với $ABta$ D. Vẽ DH 1 BC tại H. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các đoạn thăng AC, BH. Vẽ CE 1 BM tại E. là hình gi? $V1sa0$ a) Tứ giác $ABCD$ b) Gọi O là giao điểm của $ADvaBC.CMR$ $EO=\dfrac {AD} {2}:\bar{AED} =90$ c) Chứng minh rằng: $\bar{MND} =90^{°}$ Gv: Châu $Ih6Bic$
7th-9th grade
Geometry
Search count: 145