qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
HINH HỌC Cho tam giác song với AB ở ABC vuông tại A. Dường thắng qua B song song $na11$ $c$ $m$ $a\right)rw$ $b\right)$ giác ABDC là hình chữ nhật. ring D. M là một điểm trên cạnh AC. VE CN 1 BM tạviớN i $cac=$ $=$ thing qua 1 DN 2: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < TbaB) ) aàn i lượt là trung diểm của các đoạn thầng BD, ABCC), . $D4m\left(4kmttnconhAC$ $cD$ Các điểm M, N, E Chứng minh rằng DMNE là hình bình hành. Chứng minh rằng AENM là hình thang cân. hình bình hành ABCD. Goi E. F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD, M là giao điem Bài 3: Cvhà o DE; N là giao điểm của BF và CE. Chứng minh rằng: của AF ba) ) EMFN là hình bình hành Các đường thăng AC, EF, MN đồng quy. Bài 4: Cho hình bình hành ABCD. Trên các cạnh $AD$ $4BC$ theo thứ tự, ta lấy hai điểm H, G sao cho DH = BG và trên các cạnh AB, CD theo thứ tự lấy các điểm AE -FC. Chứng minh rằng: a) EGFH là hình bình hanh. b) Các đường thăng AC, BD, EF, GH đồng quy. Bài 5: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung giao $gdicmcin$ AB, CD. $oiM1a8$ diểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE. a) Chứng minh rằng DE = BF. b) Chứng minh rằng EMFN là hình bình hành. c) Chứng minh rằng các đường thằng AC, EF, MN đồng qui. d) Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của BD với AF, CE. Chứng minh rằng $BK=K1=1D$ Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đưong trung tuyến AM. Gọi D, E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Chứng minh rằng: a) $AH=DE$ c) $AM⊥DE$ b) $\bar{HAB} =\bar{MAC} $ d) DI || EK với I là trung điểm của HB và K là trung điểm của HC Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại $A\left(AB<AC\right)$ Đường thẳng qua song song với AC cắt đường thăng qua C song song với $ABta$ D. Vẽ DH 1 BC tại H. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các đoạn thăng AC, BH. Vẽ CE 1 BM tại E. là hình gi? $V1sa0$ a) Tứ giác $ABCD$ b) Gọi O là giao điểm của $ADvaBC.CMR$ $EO=\dfrac {AD} {2}:\bar{AED} =90$ c) Chứng minh rằng: $\bar{MND} =90^{°}$ Gv: Châu $Ih6Bic$
7th-9th grade
Geometry
Search count: 145
Solution
answer-user-profile-image
Qanda teacher - varsha
this is how to do it
answer-reply-image
Similar problem
search-thumbnail-Bài 1 Cho tam giác vuông A, là trung điểm của BC. M, N lần lượt là hình chiếu
HÌNH HỌC Bài 1 Cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của diểm D trên cạnh AB, AC. a. Chứng minh tứ giác ANDM là hình chữ nhật. b. Gọi I, K lần lượt là diểm đối xứng của N, M $6^{40aD-}$ $c$ $BC$ $1$ Tứ giác MNKI là hinh gi? Vi sao? c. Ke đưong cao AH của tfam giác ABC (H thuộc Tinh số do góc MHN. Bài 2/, Cho tam giác ABC vuông tại A, dườmg trung tuyếAM. Gọi D là trung diểm của AB, E là diểm đối xứng với M qua D. a. Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm $M190aAB$ b. Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gi? $\sqrt{1} sa03$ c. Cho $3C=4cm,$ tính chu vi tứ giác $A113M$ Bài 3/ Cho hình bình hành $ABCDcoBC=2AB$ $g6cA=60$ Gọi E,F theo thứ tự là trung địIém của BC Tử giác Evà CADDF . là hình gì? Tứ giác ABED là hình gì? Vì sao ? Tính số do của góc AED. Bài 4/ Cho hình bình hành ABCD. Gọi E và F lán lượt là trur.g diểm $ciaAD\times ABC$ $D$ Đường chéo AC cất các doạn thắng BE và DF theo thứ tự tại P và Q. a) C/m tứ giác BEDF là hình bình hành. b) Chứng minh AP PQ = QC. c) Gọi R là trung diem của BP. Chứng minh tứ giác ARQE là hình bình hành. Bài 5/Cho tứ giác $ABCD$ Goi M,N,P.Q lán lượt là trung điểm của $ABBCCD.DA$ a) Tu giác $AN10$ là hình gì? Vi sao? b) Tim điều kiện của tứ giác ABCD để tứ giác MNPQ là hình vuông? c) Với điều kiện câu b) hãy tính tỉ số diện tích của tứ giác ABCD và $1\times 0$ Bài 6/ Cho $AABCc4c$ đường cao BH và CK cất nhau tại E. Qua B kẻ đường thầng Bx vuông góc với AB. Qua C kẻ đường thắng Cy vuông góc với AC. Hai đường thầng Bx và Cy cát nhau tại D. từ giác BDCE là hình bình hành. a) CGo/m i M là trung điểm của BC. Chứng minh M cũng là trung diểm của ED. b) c) AABC phải thỏa mãn $4119n$ gì thì DE đi b ne (AB/CD).E là trung điểm của AB. Bài $7O0$ hình thang cân $ABGD\left(AB$ a) Cim $A11$ cân b) GTiọnh i LK.M theo thứ tự là trung điểm của $BCCDDA$ Tg EIKM là hình gi? Vì sao? c) ScS biết $\left(K=41A1=6$
10th-13th grade
English