qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
$52$ LUYỆN TẬP CHUNG O Đặt tính rồi tính $:$ $a\right)266,22:34$ ; $b\right)483:35$ $C\right)91,08:3,6$ $d\right)3:6,25$ 2 Tính $8\right)\left(1284-73.2\right):24-18.32$ $b\right)8.64:\left(1.46+334\right)+632$ 3 Một động cơ mỗi giờ chạy hết $0,5l$ dầu. Hỏi có $120l$ dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ $7$ 9 Tìm $T$ $2$ $8\right)x-1.27=135:45$ $b\right)x+187=505:25$ $c\right)x\times 125=6\times 25$
Tiểu học
Toán
Search count: 9,318
Solution
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - Lâm
answer-reply-image
đó em tham khảo nha