qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
100 2 Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cử 100 sản phẩm thi có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy ? Một vườn cây có $1000$ cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và $CC$ còn lại là cây ăn quả. $8\right)$ Số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn ? b) Tỉ số phần trăm của số cây ăn quả và số cây trong vườn là $ba0$ nhiêu ?
Tiểu học
Toán
Search count: 10,128
Solution
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - Thắng
answer-reply-image
Similar problem