qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
$6$ O Đặt tính rồi tính a) $26622:$ $34$ $b\right)$ $483:35$ c) $9108:36$ $6,$ $d\right)$ $3:625$ 2 Tính: $8\right)$ $\left(128.4-732\right):24-18.32$ $b\right)$ $8.64:\left(1.46+3.34\right)+6$ 3 Một động cơ mỗi giờ chạy hết $0,5l$ dầu. Hỏi có $1201d8$ dầu thì động cơ đó được $trOng$ $b3C$ nhiêu giờ ? 4 Tìm $x:$ $8\right)x-127=135:45$ $b\right)x+18.7=50.5:25$ $c\right)x\times 125=6\times 25$ TỈ $5\square $ SỐ PHẦN TRĂM
Tiểu học
Toán
Search count: 7,119
Solution
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - Dũng
answer-reply-image
không hiểu chỗ nào thì bảo anh nhé