qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
$x3$ LUYỆN TẬP CHUNG 3. 1 Đặt tính rồi tính $:$ $a\right)26622:34$ $b\right)483:35$ ; $C\right)$ $9108:36:$ $d\right)3:625$ 2 $T1$ Tính: $a\right)\left(128.4-73.2\right)$ $2,4-1832$ $b\right)8.64:\left(1.46+3.34\right)+6.32$ 3 Một động cơ mỗi giờ chạy hết $0.$ $,5l$ dầu. Hỏi có $120l$ dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ ? 4 $T1$ Tìm $x:$ $8\right)x-127=135:45$ $b\right)x+187=505:25$ $c\right)x\times 125=6\times 25$
Tiểu học
Toán
Search count: 7,538
Solution
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - ahdxy
answer-reply-image
answer-user-profile-image
Học sinh
chị ơi
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - ahdxy
câu nào thế bé
answer-user-profile-image
Học sinh
thiếu bài một vài bài 4 a
cả bài 3 a
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - ahdxy
answer-reply-image
answer-reply-image
Similar problem