qanda-logo
search-icon
Symbol
Problem
solution-image
$4$ LUYỆN TẬP CHUNG O Đặt tính rói tính $8\right)26622:34$ $c\right)9108:3.6$ $b\right)483\div 35$ $6\right)3:625$ 2 Tính $8\right)\left(128.4-73.2\right):24-18.32$ $b\right)8.64:\left(1.46+3.34\right)+6.32$ Một động cơ mỗi giờ chạy hết $05l$ dầu. Hỏi có $1201$ dầu thi động cơ đó $9$ được trong bao nhiêu giờ ? 4 $Tlmx$ $x:$ $8\right)x-1.27=13.5:45$ $b\right)x+187=50.5:25$ $c\right)x\times 125=6\times 25$
Tiểu học
Toán
Search count: 8,241
Solution
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - LIÊN
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-reply-image
answer-user-profile-image
Học sinh
còn bài 1 ak
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - LIÊN
đợi mk chút
answer-user-profile-image
Học sinh
vâng ak
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - LIÊN
answer-reply-image
answer-user-profile-image
Học sinh
cô ơi cô đặt tính ak
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - LIÊN
là s bạn
answer-user-profile-image
Học sinh
là đặt tính ròi tính ak
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - LIÊN
answer-reply-image
đánh giá hộ cj nhé thưởng cj thêm ít xu nhé
answer-user-profile-image
Học sinh
vâng ạ
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - LIÊN
answer-reply-image
answer-user-profile-image
Học sinh
vang ak
answer-user-profile-image
Gia sư Qanda - LIÊN
đánh giá đi ạ
answer-user-profile-image
Học sinh
vâng
Similar problem